ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ

2019 ਇੰਡੋਵਾਟਰ ਜਕਾਰਟ

2018 ਇੰਡੋਵਾਟਰ

2018 ਇੰਡੋਵਾਟਰ

2017 ਜਰਮਨੀ

2017 ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸੁਰਾਬਾਇਆ

2019 ਇੰਡੋਵਾਟਰ ਜਕਾਰਟ

WETEX 2018

2017 ਚੀਨ ਸ਼ੰਘਾਈ ਪਾਣੀ